Dacă vrei să te numești om

Daca vrei să fii numit ‘’om’’

niciodată să nu te oprești, nici măcar o secundă..

din lupta ta pentru pace și dreptate.

Vei ieși în stradă, vei țipa,

buzele tale vor sângera de atâta țipăt,

și fața îți va sângera de gloanțe,

dar niciun pas înapoi.

Fiecare strigăt al tău e o piatră aruncată

în fereastra zeilor războiului.

Fiecare gest al tău

va lovi injustiția.

Și nu face nicio greșeală:

nu te lăsa purtat de vânt,

nici măcar o clipă.

Odihnindu-te un timp și rememorând

anii copilăriei

vei lăsa mii de copii să fie masacrați

în timp ce se joacă nevinovați în orașele lor.

Dacă te vei pierde privind chiar și pentru o secundă apusul,

a doua zi oamenii vor muri în noaptea războiului.

O clipă de te vei opri să visezi,

trei milioane de  vise umane

se vor transforma sub bombe în pulbere.

Tu nu ai timp, nici un timp pentru tine,

dacă vrei să fii numit om.

Dacă vrei să fii om,

va trebui poate, să-ți părăsești mama,

femeia iubită și propriul copil.

Nu poți ezita.

Vei refuza lumina și pâinea ta,

și somnul tău de noapte

din pragul ușii tale, îl vei refuza dăruindu-l pe asprimea unui  drum

țintind ziua de mâine.

Tu nu poți fi  laș și nu poți fi temător de ceva.

Știu, e frumos să asculți noaptea,

muzica și să privești stelele visător;

e încântător să te legeni pe ale iubitei tale roșii buze ,

și s-o asculți spunându-ți visele ei de viitor,

dar tu va trebui să-ți iei adio de la toate astea și să pornești din nou

pentru că de tine depinde toată muzica lumii,

și stelele, și toate luminile și toate visele,

dacă vrei să te numești om.

Dacă vrei să fii om

va trebui, poate, să stai 20 de ani în închisoare sau și mai bine

dar tu, chiar și acolo, îți vei reaminti întotdeauna

primăvara, mama și lumea ta,

tu, chiar și în spațiul strâmt al încarcerării,

vei continua să mergi pe drumurile tale… de pe întreg pământul.

Iar când, în liniștea deplină a nopții,

vei ciocăni cu un deget în peretele celulei

de dincolo de zid,

Spania îți va răspunde ție.

Tu, chiar când anii ți se vor rări

și părul îți va albi, nu vei fi bătrân.

până și-n închisoare, în fiecare dimineață vei fi tânăr

și mereu vei porni noi lupte de credință-n lume.

Dacă vrei să fii om,

va trebuie să poți muri în fiecare dimineață,

și noaptea târziu în izolare când vei începe

o lungă și temătoare scrisoare mamei tale,

vei scrijeli pe zidul izolării tale, doar atât

inițialele, data

și un singur cuvânt:

PACE

Ca și cum atât ar spune întreaga poveste a vieții tale.

să poți muri în fiecare dimineață,

să poți sta neînfricat în fața plutonului de execuție,

cum ai sta în fața întregului viitor;

să poți încă auzi în focul puștilor ce te vor ucide

glasul milioanelor de oameni simpli

cântând și luptând pentru pace.

asta înseamnă să fii om…

 

 

 

“If you want to be called human”

If you want to be called a man

you’ll never stop even for a single moment••

to fight for peace and justice.

You get out on the street, you scream,

your lips will get bloody from yelling,

your face will get bloody from bullets,

but not a step behind.

Every scream of yours is a rock thrown

on the windows of war mongers.

Every gesture of yours is like

ruining injustice.

And make no mistake:

Don’t let yourself been carried away

not for a single moment.

By just relaxing awhile and recalling

your childhood years,

you let thousands of kids slaughtered,

when playing harmlessly in the cities.

If you perish just a moment looking at sunset,

tomorrow people will be dying at the night of war.

If you stop for a moment to dream,

then millions of human dreams

will turn to dust under the bombshells.

You don’t have time,no time for yourself,

if you want to be called a man.

If you want to be called a man

you may need to leave your mother,

your beloved woman or your child.

You will not hesitate.

You will decline your lamp and your bread,

you will refuse your night resting

on your door sill, for the rough road

heading towards tomorrow,

you won’t be coward or be afraid of nothing.

I know it’s beautiful listening to a harmonica,

at night, to gaze on a star and dream,

it’s beautiful leaning on the red mouth of your love,

and hearing her say her dreams about the future,

but you must bid farewell to all this and start over,

for you are responsible for all harmonicas of the world,

for all the stars, for all the lamps and for all the dreams,

if you want to be called a man.

If you want to be called a man

you may need to stay in prison for twenty or more years

but you, even in prison you will remember always

Spring, your mother and the world,

you , even within the square metre of your cell,

you will go on walking the road of yours on earth.

And when,in the vast silence of the night,

you will be knocking on your cell wall with your finger,

from the opposite side of the wall,

Spain will be answering to you.

You, even when your years go passing by,

and your hair turns white,you will not get old.

You, even in prison,every morning you will be younger,

for always we’ll be starting new fights in the world.

If you want to be called a man,

you must be able of dying any morning,

late at night in isolation you’ll write

a long and touchy letter to your mother,

you’ll write on the wall,your initials and the date,

and a simple word too:

Peace.

As if you had to write down your whole life story.

To be able of dying at any morning,

to be able of standing before the six rifles,

as if you stood before the whole future

to be able at the battery of guns killing you

to hear millions of ordinary people singing

and struggling for peace.

If you want to be called a man…

Tasos Livaditis

SI USTED QUIERE SER LLAMADO UN HOMBRE

SI USTED QUIERE SER LLAMADO UN HOMBRE

QUE NUNCA DEJARÉ NI POR UN SOLO MOMENTO

PARA LUCHAR POR LA PAZ Y LA JUSTICIA.

TIENES QUE SALIR A LA CALLE, GRITAR,

TUS LABIOS TENDRÁN SANGRIENTA DE GRITAR,

SU CARA SE PONDRÁ SANGRIENTA DE LAS BALAS,

PERO NO UN PASO ATRÁS.

CADA GRITO DE LA SUYA ES UNA PIEDRA LANZADA

EN LAS VENTANAS DE LOS TRAFICANTES DE LA GUERRA.

CADA GESTO SUYO ES COMO

ARRUINANDO LA INJUSTICIA.

Y NO NOS EQUIVOQUEMOS:

NO SE DEJE LLEVAR SIDO

NI POR UN SOLO MOMENTO.

POR SIMPLEMENTE PARA RELAJARSE UN RATO Y RECORDAR

SUS AÑOS DE INFANCIA,

DEJA QUE MILES DE NIÑOS SACRIFICADOS,

CUANDO SE REPRODUCE SIN CAUSAR DAÑO EN LAS CIUDADES.

SI USTED PERECE UN MOMENTO MIRANDO LA PUESTA DEL SOL,

MAÑANA LA GENTE SE MUERE EN LA NOCHE DE LA GUERRA.

SI SE DETIENE POR UN MOMENTO PARA SOÑAR,

ENTONCES, MILLONES DE SUEÑOS HUMANOS

SE CONVERTIRÁ EN POLVO BAJO LAS GRANADAS.

USTED NO TIENE TIEMPO, NO HAY TIEMPO PARA TI MISMO,

SI QUIERES SER LLAMADO HOMBRE.

SI USTED QUIERE SER LLAMADO UN HOMBRE

ES POSIBLE QUE TENGA QUE SALIR DE SU MADRE,

SU MUJER AMADA O SU HIJO.

NO DUDE.

USTED RECHAZAR SU LÁMPARA Y SU PAN,

SE NIEGAN DESCANSAR LA NOCHE

EN EL UMBRAL DE LA PUERTA, POR LA CARRETERA EN MAL ESTADO

PARTIDA HACIA EL MAÑANA,

USTED NO SERÁ COBARDE O TENER MIEDO DE NADA.

SÉ QUE ES HERMOSO ESCUCHAR UNA ARMÓNICA,

EN LA NOCHE, AL MIRAR A UNA ESTRELLA Y EL SUEÑO,

ES HERMOSO QUE SE INCLINA EN LA BOCA ROJA DE TU AMOR,

Y ESCUCHARLA DECIR SUS SUEÑOS SOBRE EL FUTURO,

PERO HAY QUE DECIR ADIÓS A TODO ESTO Y EMPEZAR DE NUEVO,

PARA USTED ES RESPONSABLE DE TODAS LAS ARMÓNICAS DEL MUNDO,

DE TODAS LAS ESTRELLAS, PARA TODAS LAS LÁMPARAS Y PARA TODOS LOS SUEÑOS,

SI QUIERES SER LLAMADO HOMBRE.

SI USTED QUIERE SER LLAMADO UN HOMBRE

ES POSIBLE QUE TENGA QUE PERMANECER EN LA CÁRCEL DURANTE VEINTE O MÁS AÑOS

PERO, INCLUSO EN LA CÁRCEL QUE RECORDARÁ SIEMPRE

SPRING, SU MADRE Y EL MUNDO,

QUE, INCLUSO DENTRO DEL METRO CUADRADO DE SU CELDA,

SEGUIRÁS ANDANDO EL CAMINO DE LOS SUYOS EN LA TIERRA.

Y CUANDO, EN EL VASTO SILENCIO DE LA NOCHE,

LE GOLPEAN EN SU PARED CELULAR CON EL DEDO,

DESDE EL LADO OPUESTO DE LA PARED,

ESPAÑA ESTARÁ RESPONDIENDO A USTED.

USTED, INCLUSO CUANDO SUS AÑOS VAN PASANDO,

Y SU PELO SE VUELVE BLANCO, NO SE HACE VIEJO.

USTED, INCLUSO EN LA CÁRCEL, CADA MAÑANA USTED SERÁ MÁS JOVEN,

PORQUE SIEMPRE VAMOS A ESTAR EMPEZANDO NUEVAS LUCHAS EN EL MUNDO.

SI USTED QUIERE SER LLAMADO UN HOMBRE,

DEBE SER CAPAZ DE MORIR CUALQUIER MAÑANA,

TARDE EN LA NOCHE EN EL AISLAMIENTO QUE VOY A ESCRIBIR

UNA CARTA LARGA Y DELICADA A SU MADRE,

QUE VOY A ESCRIBIR EN LA PARED, SUS INICIALES Y LA FECHA,

Y UNA PALABRA SIMPLE TAMBIÉN:

PAZ.

COMO SI TUVIERA QUE ESCRIBIR SU HISTORIA DE VIDA.

PARA SER CAPAZ DE MORIR EN CUALQUIER MAÑANA,

SER CAPAZ DE ESTAR DE PIE ANTE LOS SEIS RIFLES,

COMO SI ESTUVISTE DELANTE DE TODO EL FUTURO

DE PODER EN LA BATERÍA DE CAÑONES MATARTE

ESCUCHAR MILLONES DE PERSONAS COMUNES CANTAR

Y LA LUCHA POR LA PAZ.

SI USTED QUIERE SER LLAMADO UN HOMBRE …

 

traducere liberă